×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اداره تحصیلات تکمیلی بالینی

رسالت این اداره انجام کلیه امور مربوط به مقاطع تحصیلی تخصصی پزشکی، دندانپزشکی، فوق تخصصی، فلوشیپ دندانپزشکی، و فلوشیپ پزشکی از تاسیس رشته تا زمان پایان دوره تحصیلی دستیاران مقاطع مذکور می باشد و با بهره گیری از زحمات ریاست و معاونین محترم آموزشی دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی و تلاش مدیران محترم گروه های آموزشی مربوطه ، هدف آن صیانت و حراست از صحت انجام امور محوله به استناد آیین نامه ها و نشست های مصوب وزارت متبوع است. به امید آنکه نتیجه تلاش این چرخه خدمات آموزشی با تکیه بر پشتکار، دقت، و سرعت در راستای هدف عالی ارتقاء سطح کیفی دستیاران عزیز موثر واقع گردد.

گزیده ای شرح وظایف در اداره تحصیلات تکمیلی بالینی

1. کنترل مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون های مقطع فلوشیپ دندانپزشکی، فلوشیپ پزشکی، تخصصی پزشکی، تخصصی دندانپزشکی و فوق تخصصی و معرفی آنان به دانشکده های ذیربط جهت شروع دوره

2. صدور مجوز پرداخت کمک هزینه تحصیلی جهت دستیاران مقاطع تخصصی و فوق تخصصی

3. کنترل شهریه دستیاران مقاطع تخصصی، فوق تخصصی، فلوشیپ، انتقالی یاتکمیل دوره خارج ازکشور که واجد شرایط پرداخت شهریه وهزینه تحصیلی میباشند.

4. بررسی و اقدام درخصوص درخواستهای انتقال و مهمانی دستیاران از این دانشگاه به دانشگاههای دیگر وبالعکس و کلیه امور مربوط به تغییر رشته

5. هماهنگی با دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی جهت ثبت نام دستیاران تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و فوق تخصصی به منظور شرکت در امتحانات ارتقاء وگواهینامه و دانشنامه تخصصی

6. بررسی وضعیت و معرفی افراد شاغل به تحصیل خارج از کشور جهت ارزشیابی علمی وعملی به دانشکده پزشکی واعلام نتیجه ارزشیابی به وزارت متبوع

7.بررسی سند تعهد اخذ شده از پذیرفته شدگان مقاطع تخصصی و فوق تخصصی و اعلام شروع بکار و گواهی انجام کار ماهانه دستیاران مستخدم سایر سازمانها و بررسی وضعیت استخدامی آنها بلحاظ اخذ ماموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق در مقطع فوق تخصصی

8. بررسی وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان و ایجاد هماهنگی با دانشکده به منظور اخذ معافیت تحصیلی جهت دستیاران مشمول نظام وظیفه و مکاتبه با سازمان مذکور

9. اقدامات پذیرش دستیاران انتقالی یا تکمیل دوره خارج از کشور

10. بررسی وضعیت مشمولین وظیفه عمومی و گزارش آخرین وضعیت تحصیلی در سامانه مربوطه

11.بررسی درخواست دستیاران متقاضی گذراندن دوره های چرخشی و مهمانی در دانشگاههای دیگرو بالعکس .

12. بررسی پرونده وضعیت دستیاران فارغ التحصیل و اعلام مراتب به اداره صدور گواهینامه جهت اعلام فارغ التحصیلی دستیاران به وزارت متبوع.

13. بررسی پرونده دستیاران مقاطع فلوشیپ و فوق تخصصی بلحاظ پایان دوره واعلام آن به وزارت متبوع.

14. انجام مکاتبات اداری با وزارتخانه های مختلف وادارات وابسته وغیر وابسته به وزارت متبوع و دانشگاههای علوم پزشکی، دانشکده ها، مراکز پزشکی ، آموزشی و درمانی، ارگانها و ...در خصوص صدور انواع گواهی از جمله اشتغال به تحصیل

15. اقدامات مربوط به اعلام ظرفیت پذیرش در مقاطع تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ به وزارت متبوع

16.بررسی و کارشناسی کلیه مستندات در موارد حقوقی، وصول شکواییه یا دادخواست و اعلام به مراجع ذیربط.

17.انجام فرایند راه اندازی یا تصویب رشته در مقطع تخصصی.

18.تهیه گزارش موارد مربوط به مقاطع تخصصی پزشکی، تخصصی دندانپزشکی، فوق تخصصی و فلوشیپ جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

19.تهیه گزارشات مربوط به مقاطع تخصصی پزشکی، تخصصی دندانپزشکی، فوق تخصصی و فلوشیپ در هیات رئیسه و هیات امناء محترم دانشگاه.

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست