×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اداره صدور گواهینامه(فارغ التحصیلان)

اداره صدور گواهینامه یکی از ادارت تابعه مدیریت تحصیلات تکمیلی است پرسنل این اداره برای کلیه دانش آموختگان دانشگاه آرزوی سلامت و سربلندی می نمایند. این اداره امانت دار تمام زحمات دانش آموختگان و ارزش یابی هایی است که اساتید محترم در طول سالها تدریس انجام داده اند و پل ارتباطی دانش آموختگان با سایر دانشگاههای داخل و خارج از کشور و مراکز دولتی و خصوصی در ارتباط با تاییدیه تحصیلی و تاییدیه مدارک و .... در جهت اشتغال و ادامه تحصیل است.

شرح وظایف کارکنان و کارشناسان در اداره صدور گواهینامه ( فارغ التحصیلان )

 

1. اعلام فراغت ازتحصیل دانش آموختگان از طریق پرتال دانش آموختگان گروه پزشکی وزارت متبوع

زمان : در صورت تکمیل مدارک 3 الی 10 روز

پرونده دانش آموختگان پس از تایید ادارات مربوطه به اداره فارغ التحصیلان تحویل داده می شود. پرونده در این اداره بررسی و در صورت تکمیل بودن مدارک به شرح زیر فراغت از تحصیل از طریق پرتال به وزارت متبوع اعلام می گردد.(جهت اعلام فراغت ارائه شماره ملی الزامی است)

 

1- کارت دانشجویی

2-  تسویه حساب از امور دانشجویی دانشگاه

3-  تسویه حساب از صندوق رفاه در مقاطع قبلی مبنی بر پرداخت بدهی مق قبلی یا بلامانع بودن اعلام فراغت از تحصیل در مقطع جدید

4- نامه از مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع مبنی بر عدم استفاده از ارز و بورس جهت دانش آموختگان انتقالی خارج از کشور و دانش آموختگانی که از فرصت مطالعاتی استفاده نموده اند.

دانش آموختگان جهت پیگیری فرم فراغت می توانند کدملی خود را از طریق پیامک به شماره 3000879812 ارسال و پاسخ دریافت نمایند.

 

2. صدور مجوز تحویل دانشنامه و ریزنمرات

 شماره حساب جهت حق تمبر گواهینامه موقت و دانشنامه

حساب شماره IR540100004001000901001082 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل کشور قابل پرداخت در کلیه شعب بانک های دولتی 

توجه :  گواهینامه ، دانشنامه و ریزنمرات به شخص دانش آموخته تحویل داده می شود و در غیر اینصورت وکیل قانونی وی با در دست داشتن وکالت نامه و کارت شناسایی معتبر می تواند مدارک را دریافت نماید.

مدارک لازم جهت صدور مجوز دانشنامه و ریز نمرات

 مقاطع کارشناسی ارشد و ph.D

مقطع تخصصی پزشکی و دندانپزشکی

مقطع فوق تخصصی و فلوشیپ


مدارک لازم جهت صدور مجوز دانشنامه و ریزنمرات مقاطع کارشناسی ارشد وph.D 

1. اصل و تصویر انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح

2. اصل و تصویر تسویه حساب صندوق رفاه

3. اصل و تصویر دو طرف کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

4. اصل گواهی انجام کار در داخل کشور مطابق با سند تنظیم شده در مقطع کارشناسی ارشد
جهت اعضای رسمی نیروهای مسلح : گواهی کار از یگان خدمتی با قید تاریخ عضویت رسمی و تاکید بر انجام کلیه تعهدات و بلامانع بودن تحویل مدارک
در صورتی که اعضاء رسمی نیروهای مسلح بورسیه آن نیرو باشند می بایست گواهی کار ارائه شده حداقل دو برابر مدت تحصیلاتشان باشد

5- در مقطع ph.D گواهی انجام کار ازمحل خدمت به عنوان مرکز امور هیئت علمی وزارت متبوع به انضمام گواهی پایان تعهدات از مرکز امور هیئت علمی وزارت متبوع
- اصل و تصویر دانشنامه مقطع یا مقاطع قبلی
- اصل و تصویر مجوز صدور مدرک مقطع یا مقاطع قبلی در صورتی که تاریخ صدور مجوز 84/3/15 به بعد باشد الزامی است

6- تحویل گواهینامه موقت کارشناسی ارشد در صورت دریافت

7- دو قطعه عکس

8- فیش بانکی به مبلغ 10000 ریال به شماره حساب IR540100004001000901001082 صاحب حساب خزانه داری کل کشور (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک های دولتی)

 
مدارک لازم جهت صدور مجوز دانشنامه تخصصی پزشکی و دندانپزشکی

1. مجوز تحویل مدرک دوره دکترا

2. دانشنامه دوره دکترا

3. گواهی پایان خدمت مورد تعهد پزشکان متخصص و دندانپزشکان از وزارت متبوع (تعهدات ضریب کا)

4. گواهی انجام کار که به استناد آن تعهدات ضریب کا اتمام یافته است.

5. تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان جهت دوره تخصص

6. انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی

7. کارت پایان خدمت جهت آقایان

8. عکس

9. فیش بانکی به مبلغ 10000 ریال به حساب IR540100004001000901001082 صاحب حساب خزانه داری کل کشور (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک های دولتی)

کلیه مدارک فوق اصل و کپی

 مدارک لازم جهت صدور مجوز تحویل دانشنامه مقطع فوق تخصصی

1. تصویر دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلی قبلی و مجوز تحویل مدارک

2.گواهی اتمام تعهدات فوق تخصص که توسط مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت متبوع صادر می شود.

3.گواهی وضعیت خدمت سربازی برای آقایان

4. آخرین حکم استخدامی

5. فیش بانکی به مبلغ 10000 ریال به حساب IR540100004001000901001082 خزانه داری کل کشور بابت حق تمبر دانشنامه قابل پرداخت در کلیه شعب بانک های دولتی

6. عکس ترجیحاً 4×3

3. تحویل دانشنامه وریزنمره به دانش آموختگان

پس از صدور مجوز ، جهت تحویل مدارک ، دانش آموخته با کارت شناسنایی معتبر یا وکیل با وکالت نامه و کارت شناسایی معتبرمی تواندمدارک تحصیلی را در یافت نماید.

دانشنامه و ریزنمرات پس از امضاء مدیریت  تحصیلات تکمیلی و مهر و گرفتن کپی جهت پرونده و اخذ رسید در دفتر تحویل می گردد.

 

4. صدور گواهینامه موقت مقطع کارشناسی ارشد
 

زمان : در صورت تکمیل مدارک همان روز

دانش آموختگان  پس ازاعلام فراغت از تحصیل به وزارت متبوع و تایید آن توسط وزارت متبوع

 می توانند گواهی موقت دریافت نمایند گواهینامه موقت مدرکی است که دانش آموختگان قبل از اخذ دانشنامه دریافت می کنند

  دانش آموختگان می توانند کد ملی خود را از طریق پیامک به شماره 3000879812 ارسال و از تایید فرم فراغت از تحصیل اطلاع حاصل نمایند


مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت به شرح زیر است:

1- کارت معافیت یا پایان خدمت نظام وظیفه برای آقایان

چنانچه دانش آموختگان آقا برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت را بدون غیبت اخذ نموده باشند صدور گواهینامه موقت در مدت اعتبار برگه اعزام به خدمت بلامانع است

2- معافیت یا انجام طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح نیروی انسانی

3- تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان

4- دو قطعه عکس

5-  فیش بانکی به مبلغ10000 ریال به حسابIR540100004001000901001082 خزانه داری کل کشور قابل پرداخت در کلیه شعب بانک های دولتی

-   اصل گواهینامه موقت به هنگام دریافت دانشنامه باید مسترد گردد

-   گواهینامه موقت غیر قابل ترجمه است

-  صدور گواهینامه موقت جهت اتباع غیر ایرانی خلاف مقررات است

 

5. ارسال تاییدیه تحصیلی به ادارات مختلف

زمان : در صورت تکمیل مدارک 3 الی 10 روز

 

دانش آموختگان علوم پزشکی جهت اشتغال به کار نیاز به ارائه مدرک قابل قبول مبنی بر فراغت از تحصیل دارند که این امر طی فرم هایی به نام تاییدیه تحصیلی که بیان کننده وضعیت تحصیلی و تعهدات دانش آموختگان است انجام می شود و به صورت محرمانه به مراکز و موسسات ذیربط ارسال می گردد تا دانش آموختگان از مزایای قانونی مدرک تحصیلی خود بهره مند گردند.

 مدارک لازم جهت  تاییدیه تحصیلی

1-  دریافت فرم درخواست تاییدیه تحصیلی از مبادی ذیربط

2-  گواهی معافیت یا پایان خدمت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح نیروی انسانی

3-  کارت پایان خدمت برای آقایان

4- تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان

 شرط اصلی صدور تاییدیه تحصیلی هماهنگی تعهدات خاص و تعهدات منطقه ای با محل به کارگیری دانش آموخته می باشد.

در صورت عدم هماهنگی تعهدات با سازمان های پیش بینی شده در آیین نامه صدور تاییدیه تحصیلی مکاتبه و در خواست عدم نیاز می شود و درصورت اخذ عدم نیاز تاییدیه تحصیلی صادر می شود.

توجه: در مورد دانش آموختگان عضو نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی در صورتی که تاریخ عضویت رسمی آنان در نیروی مربوط قبل از تاریخ فراغت از تحصیل باشد کلیه تعهدات آنان به واحد متبوع منتقل و نیازی به ارائه تصویر وضعیت طرح نیروی  انسانی نمی باشد. در غیر این صورت مانند سایرین مشمول گذراندن کلیه تعهدات اعم از خدمت طرح نیروی انسانی، انجام تعهدات خرید یا انتقال سند تعهد محضری خواهند بود.

6. در خواست عدم نیاز جهت صدور تاییدیه تحصیلی و صدور مجوز
 

درخواست عدم نیاز جهت صدور تاییدیه تحصیلی 

شرط اول صدور تاییدیه تحصیلی هماهنگی تعهدات خاص بامحل به کارگیری دانش آموخته است. صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد با مرکز امور هیئت علمی وزارت متبوع مکاتبه می گردد.


¨درخواست عدم نیاز جهت صدور مجوز کارشناسی ارشد در صورت عدم ارائه گواهی کار

در حال حاضر خرید تعهدات مقاطع تخصصی ، فوق تخصصی ، پی اچ دی مقدور نمی باشد.

 

7.ارسال تاییدیه وریزنمرات دانش آموختگانی که درمقطع بالاتر پذیرفته شده اند

زمان : 3 الی 10 روز

 

دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر رشته های مرتبط (علوم پزشکی و پیراپزشکی ) پذیرفته شده اند پس از دریافت درخواست دانشگاه فعلی، ارسال گواهی فراغت از تحصیل و ریزنمرات با قید کلیه تعهدات به صورت محرمانه به دانشگاه محل تحصیل دانش آموختگان انجام می شود.

در مورد پذیرفته شدگان مقاطع بالاتر در رشته های غیر مرتبط در صورت ارائه گواهی انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی (جهت رشته های مشمول خدمت طرح) صدور گواهی فراغت از تحصیل پس از وصول استعلام متقاضی با ذکر کلیه تعهدات...بالامانع می باشد.

پذیرفته شدگان در مقاطع بالاتر ملزم به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه می باشند.

 

8. تهیه دانش نامه جهت کلیه دانش آموختگان

 پس از اعلام فراغت از تحصیل به وزارت متبوع و تایید آن ، لیست دانش نامه جهت دانش آموختگان در تمام مقاطع تحصیلی تهیه می شود و پس از خطاطی و تایید مدیریت ، جهت امضاء ریاست محترم دانشکده وریاست محترم دانشگاه ارسال می گردد. پس از امضاء در دفاتر ثبت و در گاوصندوق نگهداری می شود. و پس از صدور مجور  تحویل می گردد.
 

9. درخواست مجوز از وزارت متبوع جهت تکمیل فرم های خارج از کشور (فرم 12)

با توجه به مکاتبات دانشگاه ها و درخواست دانش آموختگان متقاضی تحصیل یا اشتغال در خارج از کشور (امریکا ، انگلیس، کانادا) به استحضار میرساند:

این دانش آموختگان لازم است فرم شماره 12 ( دریافت فرم شماره 12) را تکمیل نموده و به همراه مدارک ضمیمه در انتهای فرم مذکور به دانشگاه به آدرس: تهران - ولنجک - جنب بیمارستان طالقانی - ساختمان شماره دو - معاونت بین الملل دانشگاه ارسال نمایند


 

10.ارسال پاسخ وزارت متبوع (پاسخ فرم 12) به معاونت بین الملل دانشگاه  مبنی بر بلا مانع بودن تکمیل فرم ها و مکاتبات خارج از کشور
 

11. اعلام کمک هزینه دریافتی و طول دوره متخصصین جهت احتساب در سنوات بازنشستگی

کلیه دانش آموختگان رشته های تخصصی دانشگاه میتوانند با مراجعه حضوری یا ارسال ایمیل یا دورنویس درخواست اعلام طول دوره دستیاری به سازمان یا دانشگاه و..... محل خدمت نمایند .( گواهی پایان تعهدات یا دانشنامه الزامی است)

با وصول درخواست طول دوره دستیاری به محل اشتغال جهت احتساب سوابق اعلام می گردد.


 

12. اعلام طول دوره دستیاری جهت محاسبه تعهدات دوره دکترا

دانش آموختگان رشته های تخصصی بالینی پزشکی وجراحی دهان وفک وصورت این دانشگاه که دوره دکترا در سایر دانشگاه ها تحصیل نموده اند میتوانند با مراجعه حضوری یا از طریق ایمیل یا دورنویس درخواست اعلام طول دوره دستیاری را به دانشگاه محل تحصیل دوره دکترا نمایند

 در درخواست ذکر نامه و نام خانوادگی نام پدر تاریخ فراغت از تحصیل و تلفن تماس ضروری است

 13.محاسبه آموزش رایگان جهت خرید تعهدات آموزش رایگان در مقطع کارشناسی ارشد

زمان : همان روز

14.مکاتبه با دانشگاه محل تعهد دانش آموخته و استعلام استفاده از ماموریت آموزشی(تمام وقت و نیمه وقت) و مدت زمان آن

15.تکمیل فرم گزینش داوطلبان متقاضی هیات علمی در دانشگاه ها

زمان : 1 الی 10 روز

16. اعلام رتبه و معدل به دفتر استعداد درخشان دانشگاه

17. مکاتبه با دانشکده پزشکی جهت اعلام میزان کمک هزینه جهت متخصصین

18. صدور گواهی فراغت از تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع جهت شرکت در آزمون مقاطع بالاتر

زمان : 1 الی 3 روز

19.ارسال دانشنامه خطاطی شده به دانشکده ها جهت امضاء رئیس دانشکده

20.ارسال دانشنامه به دفتر ریاست دانشگاه جهت امضاء رئیس دانشگاه

21. مکاتبه با وزارت ارشاد و اعلام مفقود شدن دانشنامه و ریز نمرات با توجه به درخواست دانش آموخته

زمان : همان روز

22.صدور دانشنامه المثنی

23.صدور گواهینامه المثنی

24.بررسی پرونده جهت صدور مجوز تحویل مدارک، راهنمایی و انجام مکاتبات

زمان : همان روز

25.پاسخ به کلیه استعلام ها در مورد دانش آموختگان دانشگاه

سامانه دریافت مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی

دانش آموختگان گروه پزشکی از این پس جهت دریافت مدرک تحصیلی خود لازم است با مراجعه به سایت زیر ، پس از مطالعه راهنما، نسبت به ثبت درخواست دریافت مدارک تحصیلی اقدام نمایند.

https://eg.behdasht.gov.ir

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و ریزنمرات

شماره حساب جهت حق تمبر گواهینامه موقت و دانشنامه

حساب شماره 4001000901001082 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل کشور قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران


   

توجه :  گواهینامه ، دانشنامه و ریزنمرات به شخص دانش آموخته تحویل داده می شود و در غیر اینصورت وکیل قانونی وی با در دست داشتن وکالت نامه و کارت شناسایی معتبر می تواند مدارک را دریافت نماید.

 

مدارک لازم جهت صدور مجوز دانشنامه و ریز نمرات

مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D

مقطع تخصصی پزشکی و دندانپزشکی

مقطع فوق تخصصی

 

مدارک لازم جهت صدور مجوز تحویل دانشنامه و ریز نمرات کارشناسی ارشد و پی اچ دی

1.     اصل و تصویر انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح

2.       اصل و تصویر تسویه حساب صندوق رفاه

3.      اصل و تصویر دو طرف کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

4.      اصل گواهی انجام کار جهت متعهدین خدمت در مقطع کارشناسی ارشد گواهی از مراکز موردتعهد

در مقطع PhD گواهی اتمام تعهدات از دانشگاه یا سازمان محل گذرانیدن تعهدات به عنوان مرکز امور هیات علمی و گواهی اتمام تعهدات از مرکز امور هیات علمی

5.    اصل و تصویر دانشنامه مقطع یا مقاطع قبلی

6.    گواهینامه موقت کارشناسی ارشد در صورت دریافت

7.     دو قطعه عکس در ابعاد 3در4

8.   اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه

9.   فیش بانکی به مبلغ 10000 ریال به شماره حساب  4001000901001082خزانه داری کل کشور(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران)

آدرس پست الکترونیک: Sodoor-pg@sbmu.ac.ir

تلفن: 23872440


 مدارک لازم جهت صدور مجوز دانشنامه تخصصی پزشکی و دندانپزشکی

1.   مجوز تحویل مدرک دوره دکترا

2.   دانشنامه دوره دکترا

3.   پایان خدمت مورد تعهد پزشکان متخصص و دندانپزشکان (تعهدات ضریب کا)

4.   گواهی انجام کار که به استناد آن تعهدات ضریب کا اتمام یافته است.

5.   تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان جهت دوره تخصص

6.   پروانه دائم پزشکی

7.   انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی

8.   کارت پایان خدمت جهت آقایان

9.   عکس

10. فیش بانکی به مبلغ 10000 ریال به شماره حساب  4001000901001082 صاحب حساب خزانه داری کل کشور (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی)

کلیه مدارک فوق اصل و کپی

آدرس پست الکترونیک: Sodoor-pg@sbmu.ac.ir

تلفن: 23872440 مدارک لازم جهت صدور مجوز تحویل دانشنامه مقطع فوق تخصصی

1.   تصویر دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلی قبلی و مجوز

2.   گواهی اتمام تعهدات فوق تخصص که توسط مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت متبوع صادر می شود.

3.   گواهی وضعیت خدمت سربازی برای آقایان

4.   آخرین حکم استخدامی

5.   فیش بانکی به مبلغ 10000 ریال به حساب خزانه داری کل کشور بابت حق تمبر دانشنامه قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی

6.   عکس ترجیحاً 4×3

7.   تصویر پروانه دائم و وضعیت طرح نیروی انسانی جهت تکمیل پرونده

آدرس پست الکترونیک: Sodoor-pg@sbmu.ac.ir

تلفن: 23872440

 

 

ارسال ریزنمره وگواهی فراغت از تحصیل جهت تحصیل در مقاطع بالاتر

 

دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر رشته های مرتبط (علوم پزشکی و پیراپزشکی ) پذیرفته شده اند پس از دریافت درخواست دانشگاه فعلی، ارسال گواهی فراغت از تحصیل و ریزنمرات با قید کلیه تعهدات به صورت محرمانه به دانشگاه فعلی محل تحصیل دانش آموختگان انجام می شود.

در مورد پذیرفته شدگان مقاطع بالاتر در رشته های غیر مرتبط در صورت ارائه گواهی مبنی بر انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی (جهت رشته های مشمول خدمت طرح) صدور گواهی فراغت از تحصیل پس از وصول استعلام متقاضی با ذکر کلیه تعهدات...بالامانع می باشد.

توجه: دانش آموختگان فوق بدون گذراندن طرح نیروی انسانی با سپردن سند محضری می توانند ادامه تحصیل دهند.

پذیرفته شدگان در مقاطع بالاتر ملزم به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه می باشند

 

تاییدیه تحصیلی

دانش آموختگان علوم پزشکی جهت اشتغال به کار نیاز به ارائه مدرک قابل قبول مبنی بر فراغت از تحصیل دارند که این امر طی فرم هایی به نام تاییدیه تحصیلی که بیان کننده وضعیت تحصیلی و تعهدات دانش آموختگان است به صورت محرمانه به مراکز و موسسات زیربط ارسال تا از مزایای قانونی مدرک تحصیلی خود بهره مند گردد.

 
مدارک لازم جهت  تاییدیه تحصیلی

1-     دریافت فرم درخواست تاییدیه تحصیلی از مبادی ذیربط

2-     گواهی معافیت یا پایان خدمت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح نیروی انسانی

3-     در مورد رشته هایی که معافیت از طرح دارند جهت صدور تاییدیه تحصیلی آقایان باید کارت پایان خدمت ارائه گردد.

برای  مشمولین خدمت نظام وظیفه تا پایان آن هیچگونه گواهی و تاییدیه تحصیلی صادر نخواهد شد و اطلاعات ارسالی از دانشگاه محل تحصیل به حوزه نظام وظیفه جهت شناسایی فرد تا پایان سربازی کافی است.

4- تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان

   شرط اصلی صدور تاییدیه تحصیلی هماهنگی تعهدات خاص و تعهدات با محل به کارگیری دانش آموخته می باشد.

 در صورت عدم هماهنگی تعهدات با سازمان های پیش بینی شده در آیین نامه صدور تاییدیه تحصیلی، جهت مکاتبه درخواست عدم نیاز مکاتبه می شود و درصورت اعلام عدم نیاز تاییدیه تحصیلی صادر می شود.

توجه: در مورد دانش آموختگان عضو نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی در صورتی که تاریخ عضویت رسمی آنان در نیروی مربوط قبل از تاریخ فراغت از تحصیل باشد کلیه تعهدات آنان به واحد متبوع منتقل و نیازی به ارائه تصویر وضعیت طرح نیروی  انسانی نمی باشد. در غیر این صورت مانند سایرین مشمول گذراندن کلیه تعهدات اعم از خدمت طرح نیروی انسانی، انجام تعهدات خرید یا انتقال سند تعهد محضری خواهند بود.
توجه: متخصصینی که ضریب کا خود را به پایان رسانیده اند با ارائه نامه اتمام تعهدات مذکور می توانند برای واحد درخواست کننده تاییده تحصیلی دریافت نمایند.

 - منبع: آیین نامه صدور تاییدیه تحصیلی مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع

 

آدرس پست الکترونیکی : sodoor-pg@sbmu.ac.ir   تلفن : 23872440  دورنویس : 22439884 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست