يکشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
عنوان
صفحه اصلي > واحدها و شرح وظایف > امور دستیاری 
 
 

امور دستیاری

رسالت اين اداره انجام كليه امور مربوط به مقاطع تحصيلي تخصصي پزشكي، دندانپزشكي، فوق تخصصي، فلوشيپ دندانپزشكي، و فلوشيپ پزشكي از تاسيس رشته تا زمان پایان دوره تحصیلی دستياران مقاطع مذكور مي باشد و با بهره گيري از زحمات رياست و معاونين محترم آموزشي دانشكده هاي پزشكي و دندانپزشكي و تلاش مديران محترم گروه هاي آموزشي مربوطه ، هدف آن صيانت و حراست از صحت انجام امور محوله به استناد آيين نامه ها و نشست هاي مصوب وزارت متبوع است. به اميد آنكه نتيجه تلاش اين چرخه خدمات آموزشي با تكيه بر پشتكار، دقت، و سرعت در راستاي هدف عالي ارتقاء سطح كيفي دستياران عزيز موثر واقع گردد. 

شرح وظایف كاركنان و كارشناسان در امور دستیاری

1. ثبت نام و معرفی دستیاران پذیرفته شده مقطع فلوشیپ به دانشکده پزشکی جهت شروع دوره

2. ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمونهاي مقطع فلوشیپ(دندانپزشکی-پزشکی) تخصصي(پزشکی-دندانپزشکی) و فوق تخصصی و معرفي آنان به دانشكده هاي ذيربط جهت شروع دوره

3. صدور مجوز پرداخت كمك هزينه تحصيلي جهت دستياران مقاطع تخصصی و فوق تخصصی

4. اخذ شهريه وهزينه تحصيلي از دستياران مقاطع تخصصی ، فوق تخصصی ، فلوشیپ ، انتقالی یاتکمیل دوره خارج ازکشور كه واجد شرايط پرداخت شهريه وهزينه تحصيلي ميباشند

5. بررسي و اقدام درخصوص درخواستهاي انتقال و ميهماني دستياران از اين دانشگاه به دانشگاههاي ديگر وبالعكس و کلیه امور مربوط به تغییر رشته

6. هماهنگي با دانشكده هاي پزشكي و دندانپزشكي جهت ثبت نام دستياران تخصصي پزشكي ، دندانپزشكي وفوق تخصصي به منظور شركت در امتحانات ارتقاء وگواهينامه و دانشنامه تخصصي

7. بررسي وضعيت و معرفي افراد شاغل به تحصيل خارج از كشور جهت ارزشيابي علمي وعملي به دانشكده پزشكي واعلام نتيجه ارزشيابي به وزارت متبوع

8.بررسی سند تعهد اخذ شده از پذیرفته شدگان مقاطع تخصصی و فوق تخصصی و اعلام شروع بکار و گواهی انجام کار ماهانه دستیاران مستخدم سایر سازمانها و بررسی وضعیت استخدامی آنها بلحاظ اخذ ماموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق در مقطع فوق تخصصی

9. بررسي وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان و ايجاد هماهنگي با دانشکده به منظور اخذ معافيت تحصيلي جهت دستياران مشمول نظام وظيفه و مکاتبه با سازمان مذکور

10. پذیرش دستیاران انتقالی یا تکمیل دوره خارج از کشور

11. معرفي دستياران فارغ التحصيل مشمول نظام وظيفه به حوزه وظيفه عمومي

12. معرفی دستیاران این دانشگاه جهت طی دوره های چرخشی در دانشگاههای دیگرو بالعکس

13. بررسي پرونده وضعيت دستياران فارغ التحصيل و اعلام مراتب به اداره صدور گواهينامه جهت اعلام فارغ التحصيلي دستياران به وزارت متبوع

14. بررسی پرونده دستیاران مقاطع فلوشیپ و فوق تخصصی بلحاظ پایان دوره واعلام آن به وزارت متبوع

15. انجام مكاتبات اداري با وزارتخانه هاي مختلف وادارات وابسته وغير وابسته به وزارت متبوع و دانشگاههاي علوم پزشكي ، دانشكده ها، مراكز پزشكي ، آموزشي و درماني ، ارگانها و ...در خصوص صدور انواع گواهی از جمله اشتغال به تحصیل یا تکمیل فرم های گزینش اعضا هئیت علمی پس از فارغ التحصیلی

16. درخواست ظرفیت پذیرش در مقاطع تخصصی ، فوق تخصصی و فلوشیپ از دانشکده و اعلام به وزارت متبوع

* آئین نامه ها

* نشست ها

 

 


 

 

2  . ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمونهاي مقاطع فوق الذكر و همچنین  تخصصی و معرفي آنان به دانشكده هاي ذيربط جهت شروع دوره

1- وصول دستورالعمل ثبت نام و لیست تایید شده به همراه سهمیه قبول شدگان مقاطع تخصصی ، فوق تخصصی وفلوشیپ از وزارت متبوع

2- تعیین زمان ثبت نام ( مقاطع فوق تخصصی وفلوشیپ ) توسط اداره تحصیلات تکمیلی و درج آن سایت دانشگاه .

3- وصول مدارک ثبت نامی وکنترل آن به صورت اینترنتی ومعرفی به دانشکده پزشکی جهت شروع دوره

3.صدور مجوز پرداخت كمك هزينه تحصيلي جهت دستياران مقاطع تخصصی و فوق تخصصی

وصول تاریخ شروع بکار از سوی دانشکده پزشکی وکنترل نهایی پرونده آموزشی به لحاظ تکمیل بودن مدارک ثبت نامی ودرنهایت صدور مجوز پرداخت کمک هزینه به دانشکده پزشکی جهت صدور احکام دستیاری

4. اخذ شهريه وهزينه تحصيلي از دستياران مقاطع تخصصی ،  فوق تخصصی ، فلوشیپ ، انتقالی یاتکمیل دوره خارج ازکشور كه واجد شرايط پرداخت شهريه وهزينه تحصيلي ميباشند

محاسبه میزان شهریه براساس آخرین مصوبات هیات امنا و رئیسه دانشگاه و مصوبات صادره از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت متبوع و اخذ شهریه وارسال اصل فیش مربوطه جهت استحضار معاونت محترم آموزشی 

  . 6. هماهنگي با دانشكده هاي پزشكي و دندانپزشكي جهت ثبت نام دستياران تخصصي پزشكي و دندانپزشكي به منظور شركت در امتحانات ارتقاء وگواهينامه و دانشنامه تخصصی

آزمونهای ارتقاء ودانشنامه

1- وصول دستورالعمل ثبت نام آزمونهای ارتقاء

2- ارسال آن به دانشکده پزشکی وثبت نام وبرگزاری توسط دانشکده

3- وصول نتیجه آزمون و بررسی نتایج وارسال آن به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت متبوع .

7. مكاتبات و ايجاد هماهنگي با ارتش وسپاه پاسداران جهت دستياران مقطع فوق تخصصی پذيرفته شده مستخدم کلیه سازمان ها و ارگان هایی که زیر نظر وزارت متبوع نمی باشند و تنظیم قرار داد مالی مربوطهوطه 

1- بررسی میزان شهریه پذیرفته شدگانیکه  متعهد خدمت به وزارت متبوع نیستند وعضو رسمی سپاه ، ارتش و ..... می باشند

2-  تنظیم قرارداد مربوطه وارسال یک نسخه از آن به عنوان بالاترین مقام محل تعهد

3- وصول یک نسخه تاییدشده وامضاء شده از سازمان یا ارگان ذیربط بهمراه شهریه مربوطه

8 . بررسي وضعيت و معرفي افراد شاغل به تحصيل خارج از كشور جهت ارزشيابي علمي وعملي به دانشكده پزشكي واعلام نتيجه ارزشيابي به وزارت متبوع

وصول مکاتبه دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت متبوع در خصوص معرفی فارغ التحصیلان خارج از کشور به منظور ارزشیابی علمی و ارسال آن به دانشکده پزشکی جهت اخذ نظر مدیر محترم گروه مربوطه

ارسال تاریخ شروع دوره ونتیجه ارزشیابی به دبیرخانه مذکور ..........

9 . اعلام شروع بکار و گواهی انجام کار ماهانه دستیاران مستخدم سایر سازمانها و بررسی وضعیت استخدامی آنها بلحاظ ماموریت آموزشی و....

وصول تاریخ شروع بکار وارسال آن به محل استخدام وبررسی وضعیت استخدامی به لحاظ ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق و ارسال گواهی انجام کار ماهانه افراد ذیربط به محل استخدام یا بورس 

10. بررسي وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان و ايجاد هماهنگي با دانشکده به منظور اخذ معافيت تحصيلي جهت دستياران مشمول نظام وظيفه

اعلام اسامی دستیارانیکه مشمول نظام وظیفه عمومی هستند به دانشکده جهت تکمیل فرم مربوطه وکنترل دانشگاه و سپس اعاده آن به دانشکده جهت تحویل به دستیاران ذیربط بمنظور ارائه به دفاتر پلیس +10 جهت اخذ معافیت تحصیلی و تحویل رسید پستی توسط دستیار به دانشکده و سپس دانشگاه .

11. پذیرش دستیاران انتقالی یا تکمیل دوره خارج از کشور


1- معرفی دستیاران انتقالی خارج از کشور یا تکمیل دوره از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت متبوع

2- ارسال مکاتبه جهت استحضار ، اظهار نظر واخذ نظر مدیر گروه آموزشی مربوطه

3- درصورت موافقت ، پس از ثبت نام و اخذ شهریه مربوطه به دانشکده مربوطه معرفی میشوند و مکاتبه ای نیز به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت متبوع ارسال میگردد .

 12. معرفي دستياران فارغ التحصيل مشمول نظام وظيفه به حوزه وظيفه عمومی

انجام مکاتبه با حوزه نظام وظیفه عمومی

 13. معرفی دستیاران این دانشگاه جهت طی دوره های چرخشی در دانشگاههای دیگرو بالعکس

وصول معرفی نامه جهت طی دوره روتیشن با ذکر نام دوره وزمان آن از سوی دانشکده مربوطه

1- ارسال به سازمان یا دانشگاه موردنظر جهت استحضار ،اظهار نظر و در صورت موافقت اعلام نتیجه 

14. بررسي پرونده وضعيت دستياران فارغ التحصيل و اعلام مراتب به اداره صدور گواهينامه جهت اعلام فارغ التحصيلي دستياران به وزارت متبوع

1-  وصول فرم فراغت ا ز تحصیل بهمراه برگه تسویه حساب از سوی دانشکده مربوطه

2- کنترل وضعیت آموزشی به لحاظ نمرات مندرج در فرم مربوطه ، کنترل مشخصات شناسنامه ای ، بررسی وضعیت وصول نتایج میهمانی ودوره های روتیشن ، کنترل وضعیت خدمت نظام وظیفه عمومی ، کنترل وضعیت شهریه ، بررسی وضعیت استخدامی به لحاظ اخذ ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق ، بررسی تاریخ دفاع پایان نامه،بررسی مهلت مجاز آئین نامه ای طی دوره مذکور طبق آخرین مفاد مصوبات نسشت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت متبوع و ثبت و اصلاح آن در سیستم مدیریت آموزش (سما)

3-  اعلام فارغ التحصیلی به اداره محترم صدور گواهینامه 

15. بررسی پرونده دستیاران مقاطع فلوشیپ پزشکی و دندانپزشکی و فوق تخصصی بلحاظ پایان دوره واعلام آن به وزارت متبوع

الف

1-  بررسی پرونده آموزشی وکنترل وضعیت آموزشی دستیاران فوق تخصصی

2- ارسال آن به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت متبوع به منظور شروع تعهدات قانونی

ب

1-  وصول پایان دوره دستیاران مقطع فلوشیپ ، کنترل پرونده وخصوصا تسویه حساب افراد ذیربط وارسال گواهی پایان دوره به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت متبوع وتهیه لیست مربوطه و تحویل آن به اداره صدور گواهینامه ، جهت کنترل ، خطاطی مدرک مربوطه وتحویل آن به فرد موردنظر پس از احراز شرایط خاص.

16. انجام مكاتبات اداري با ادارات وابسته وغير وابسته به وزارت متبوع و دانشگاههاي علوم پزشكي ، دانشكده ها، مراكز پزشكي ، آموزشي و درماني ، ارگانها و ...در خصوص صدور انواع گواهی از جمله اشتغال به تحصیل یا تکمیل فرم های گزینش اعضا هئیت علمی پس از فارغ التحصیلی

گواهی اشتغال به تحصیل جهت خروج از کشور

1- وصول گواهی اشتغال به تحصیل از سوی دانشکده پزشکی

 

زمان : 1 ساعت

2-  ارسال درخواست متقاضی بهمراه ذکردلایل ومدارک مربوطه به دفتر حقوقی دانشگاه جهت اخذ وثیقه مربوطه

زمان : 30 دقیقه

3- وصول تائیدیه دفتر حقوقی مبنی بر اخذ وثیقه و صدور گواهی بدون عنوان جهت ترجمه

زمان : 30 دقیقه 

توجه : در صورت ارائه دعوتنامه به منظور شرکت در کنگره یا دوره های علمی چند روزه ، یک مرحله (انجام مکاتبه به منظور تایید سفر علمی به عنوان مدیریت محترم روابط دانشگاهی و سمینارها ، اضافه میگردد.)

17. درخواست ظرفیت پذیرش در مقاطع تخصصی ، فوق تخصصی و فلوشیپ از دانشکده و اعلام به وزارت متبوع17. درخواست ظرفیت پذیرش در مقاطع تخصصی ، فوق تخصصی و فلوشیپ از دانشکده و اعلام به وزارت متبوع

1-  وصول استعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت متبوع جهت اخذ ظرفیت پذیرش دستیار در مقاطع مختلف

2- ارسال آن به دانشکده پزشکی جهت استحضار و اخذ نظر مدیران محترم گروه های آموزشی مربوطه

زمان : 20 دقیقه

 

3- ارسال مکاتبه نهایی دانشکده پزشکی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت متبوع

 

     

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.